Monday, March 5, 2012

IMPLIKASI PERKEMBANGAN BAHASA KANAK-KANAK SEMASA PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DARI SEGI KOGNITIF DAN DAN SOSIO-EMOSI.

1.0         PENGENALAN
Kebanyakan kanak-kanak yang baru memasuki alam persekolahan mempunyai latar belakang bahasa yang berbeza.  Guru mestilah peka terhadap perkembangan  bahasa kanak-kanak supaya proses pengajaran dan pembelajaran dapat mengoptimumkan perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh (Spodek, 1994).

1.1         Perkembangan Bahasa Kanak-kanak
Semua bentuk bahasa merangkumi bentuk verbal, non-verbal serta tulisan adalah termasuk dalam perkembangan bahasa kanak-kanak dan penting untuk proses pengajaran dan pembelajaran (P&P).
                        Perkembangan bahasa memerlukan kemahiran pembelajaran dan berkembang selari dengan kognitif dan sosio-emosi. Perkembangan bahasa kanak-kanak berlaku sejak lahir dan terus berkembang seiring dengan meningkatnya usia dan kematangan kanak-kanak.
                        Jadual 1.1 menunjukkan ciri am perkembangan bahasa kanak-kanak yang diadaptasi daripada (1) Weitrn W. (1994), Pyscology; (2) Ber L. E. (2005), Infants, Children and Adolescents.Umur  dan Ciri Am Perkembangan Bahasa 

1-5 bulan 
Menangis yang tidak dibezakan. Bunyi vocal dibuat secara rawak, senyum, ketawa dan melibatkan sendiri dalam main vokal yang digemari. 


6-13 bulan 
Suara rupa bebelan, membuat respons verbal meniru orang lain, hingga hampir sama pola verbal manusia. Kira-kira 8 bulan, bayi boleh memahami beberapa kata orang. 


10-13 bulan 
Ucap kata pertama: pembangunan kata tipikal merujuk objek daripada tindakan. 


12-18 bulan 
Peringkat menggunakan satu perkataan mewakili satu ayat, kebanyakannya kata nama, termasuk bunyi bebelan serupa denagn kata komunitinya. 


2 tahun 
Peringkat menggunakan 2 perkataan untuk mewakili ayat. Boleh kata dengan ayat mudah, kebanyakannya kata ganti nama, sedikit kata kerja.bBoleh guna 50-200 kata sebagai percakapan. 


2-5 tahun 
Boleh guna tiga perkataan untuk mewakili ayat. Percakapan telegrafik. 


3 tahun 
Boleh guna struktur ayat aktif mudah dan gunakan ulangan perkataan untuk mewakili lebih daripada satu. Boleh bercerita yang difahami orang lain. 


4 tahun 
Boleh menggunakn percakapan khayal dan 5 perkataan untuk mewakili sesuatu ayat. 


5 tahun 
Boleh susun kata kompleks dan bercerita dengan kata sintaksis. 


6-12 tahun 
ü Berupaya memikir bahasa sebagai satu system.
ü Perbendaharaan kata bertambah 4 kali ganda iaitu 40,000 perkataan, purata belajar 20 perkataan/hari.
ü Deskripsi konkrit (umur 6 tahun)untuk merujuk fungsi atau rupa.
ü Pendekatan analitik dan reflektif terhadap bahasa membolehkan kanak-kanak menggunakan perkataan yang lebih bermakna.
ü Menguasai bahasa gramatis yang kompleks, berkembang daripada ayat aktif kepada ayat pasif.
ü Meggunakan ayat dengan lebih kreatif daripada frasa mudah kepada frasa kompleks.


12-18 tahun 
Berupaya memahami bahasa.
Kefahaman dan penggunaan ayat kompleks terus ditambah.
Berupaya mengubah suai stail kata berdasarkan situasi.
Boleh membaca dan menginterpretasi literatur dewasa. 


2.0         PERBANDINGAN PERKEMBANGAN BAHASA ANTARA EMPAT ORANG SAMPEL KAJIAN

Sampel kajian yang dipilih adalah empat orang murid atau kanak-kanak dengan pelbagai latar belakang, dari Tahun 1 Arif, SK. Seri Terentang, Pekan, Pahang. Keseluruhannya, sampel kajian begitu memuaskan dan pengaruh loghat tempatan juga jelas didapati untuk kesemua sampoel kajian.


2.1         Sampel Kajian A

Sampel kajian A ialah kanak-kanak lelaki. Latar belakang kanak-kanak A, bapanya hanya seorang buruh dan ibunya suri rumah. Walaubagaimanapun, kanak-kanak A mempunyai kemajuan bahasa yang lebih kehadapan berbanding kanak-kanak B, C dan D berdasarkan pemerhatian dan temubual yang telah penulis jalankan.
Respon yang ditunjukkan kanak-kanak A sangat memuaskan terutama terutama Ujian Ingatan Memori Verbal, kanak-kanak A lulus kesemua 3 ujian bahasa. Bahasa yang digunakan juga menampakkan kematangan dibandingkan rakan-rakan seusia yang lain.
Kosa kata kanak-kanak A juga lebih baik berbanding rakan-rakan lain dalam kelas. Kanak-kanak A juga aktif mengambil bahagian dalam perbualan.

2.2         Sampel Kajian B
Sampel kajian B juga kanak-kanak lelaki. Kanak-kanak B aktif dalam perbualan bersama rakan-rakan sekelas tetapi berbanding kanak-kanak A, kanak-kanak B tidak mempunyai memori verbal yang begitu kuat.
Berdasarkan ujian bahasa yang telah dijalankan oleh penulis, skor Ujian Bahasa tidak melayakkan kanak-kanak B untuk meneruskan ujian terakhir bagi memori verbal.

Bagi kanak-kanak B, latar belakang keluarganya adalah lebih baik berbanding kanak-kanak A. Bapa kanak-kanak  B bekerja sebagai Penolong Pegawai Penyelia Makanan di hospital dan ibunya juga bekerja sebagai kerani.

2.3         Sampel Kajian C
Kanak-kanak C ialah seorang kanak-kanak perempuan. Bapanya bekerja sebagai guru dan ibunya seorang suri rumah. Kanak-kanak C mempunyai memori verbal lemah dan tidak berjaya untuk memperoleh markah minimum ujian verbal.
Kanak-kanak C juga sangat pasif dalam kelas dan akan memberi respon apabila mendapat ransangan atau stimulan dari orang sekeliling. Jarang untuk kanak-kanak C memulakan dahulu sesuatu sesi perbualan.

2.4         Sampel Kajian D
Kanak-kanak D mempunyai latar belakang di mana kedua-dua ibu bapanya ialah guru. Kanak-kanak D lebih responsif dalam perbualan berbanding kanak-kanak C.
            Skor ujian bahasa juga menunjukkan penguasaan bahasa kanak-kanak D lebih baik berbanding kanak-kanak C. Kanak-kanak D juga lebih cenderung untuk membetulkan kesalahan yang dilakukan oleh rakan-rakan lain dalam kelas.

2.5         Rumusan
Perkembangan bahasa keempat-empat sampel adalah berbeza dan dipengaruhi banyak faktor. Namun terdapat persamaan antara keempat-empat sampel kajian iaitu kesemua mereka tidak dapat mengingati tarikh lahir mereka dengan lengkap. Hal ini mungkin disebakan oleh bebarapa faktor lain yang akan dibincangkan selepas ini.      
        
3.0         FAKTOR - FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PERINGKAT PERKEMBANGAN  BAHASA  KANAK-KANAK

Pelbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa kanak-kanak. Jika dilihat secara kasar, ibu bapa yang lebih berpendidikan biasanya mempunyai anak-anak dengan perkembangan bahasa yang lebih baik berbanding anak-anak dengan ibu bapa yang kurang berpendidikan.
                        Namun terdapat juga perkara yang sebaliknya. Hal ini dapat diterangakn dengan meneliti dan membuat perbandingan antara beberapa teori perkembangan kanak-kanak.
                        Antara faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa kanak-kanak ialah mereka meniru apa yang orang dewasa dan sekeliling mereka ucapkan teutama ibu bapa mereka.
                        Hal ini telah diutarakan oleh Burrhus Frederic Skinner pada 1957 dalam teori dan perspektif behaviorisme yang dipelopori beliau. Beliau menyatakan tentang kanak-kanak atau bayi meniru bunyi atau perkataan yang orang dewasa hasilkan.
Skinner mementing konsep peneguhan terutama oleh ibu bapa terhadap anak mereka kerana dengan peneguhan kanak-kanak akan mendapat kesedaran penggunaan bahasa yang betul. Oleh itu, ibu bapa berperanan penting dalam menyediakan kosa kata kepada anak-anak mereka.
Kanak-kanak juga sering meniru sekeliling mereka dalam memperkembangkan bahasa mereka. Ini termasuklah percakapan orang dewasa, penggunaan bahasa ‘sistem pesanan ringkas’ atau SMS dan sebagainya.
Perkara ini ada dibincangkan dalam teori perkembangan bahasa mengikut perspektif Nativisme yang dipelopori oleh Noam Chomsky pada 1957 yang menyatakan bahawa kemahiran bahasa kanak-kanak adalah dipahatkan dalam struktur otak mereka.
Menurutnya lagi, kanak-kanak nenperoleh bahasa secara semula jadi, tidak bergantung kepada pelaziman operan seperti yang dicadangkan ahli Behaviorisme. Hal ini disokong teori Roger Sperry pada 1981 tentang otak kiri dan kanandengan fungsi kemahiran tersendiri iaitu KRITIS dan KREATIF.
Hal ini adalah berkenaan kognitif. Orang dewasa membantu meluaskan penggunaan dan kemahiran bahasa melalui interaksi, maklum balas pembentukan dan percantuman.
Menurut Howard Gardner (1991), pensyarah di Universiti Harvad, Amerika Syarikat, potensi manusia mempunyai lapan kecerdasan dalam dirinya iaitu linguistic, logical-matematikal, ruang, muzik, tubuh kinestetik, interpersonal, intrapersonal dan naturalis.
Kecerdasan linguistic merangkumi kecerdasan membaca, mengguna perbendaharaan kata, tulisan kreatif, puisi, perbahasan, jenaka dan bercerita. Semua ini adalah berkaitan denagn perkembangan bahasa.
Kanak-kanak juga menjadi pemerhati yang baik- menjadikan perkembangan bahasa mereka meningkat. Hal ini dinyatakan dalam teori  interaksionalisme, interaksi dengan potensi dan pengaruh alam sekitar.


4.0         IMPLIKASI PERKEMBANGAN BAHASA KANAK-KANAK TERHADAP PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DARI SEGI  PERKEMBANGAN KOGNITIF DAN SOSIO-EMOSI.
Perkembangan bahasa kanak-kanak terhadap pengajaran dan pembelajaranmemberikan implikasi dari segi perkembangan kognitif dan sosio-emosi.
                        Dari segi perkembangan kognitif, bahasa menjadi perantara terpenting dalam perkembangan kognitif sebagai penyampai ilmu. Dengan bahasa, kanak-kanak dapat menginterpretasi sesuatu. Pembinaan ilmu dan penguasaan kemahiran adalah melalui interaksi sosial dan aktiviti sosiobudaya.
                        Kanak-kanak dapat memperoleh ilmu secara penaakulan dengan adanya bahasa. Kanak-kanak juga dapat membuta keputusan dan penilaian dalam memikirkan sesuatu penyelesaian.
                        Dalam penyelesaian masalah, individu akan memahami, mengadaptasi dan mengasimilasinya sebagai tidak balas dan diterjemahkan melalui bahasa. Oleh sebab itu, bahasa amat penting dalam proses P&P dari segi perkembangan kognitif.
                        Oleh itu, guru hendaklah mengajar murid dengan melibatkan murid secara aktif dalam pembelajaran. Bahasa yang digunakan juga perlulah mengikut kesesuaian dan tahap perkembangan kanak-kanak.
                        Bagi perkembangan sosio-emosi pula, perkembangan bahasa dapat  membantu murid memngenal pasti jemis emosi mereka denagn menaytakan atau menggambarkan apa perasaan atau apa yang mereka rasa dengan perkataan.
                        Guru juga sepatutnya mampu menguasai kemahiran menyelesaikan masalah melalui gerak balas yang ditunjukkan oleh murid. Guru juga perlu membuat pengukuhan terhadap apa ynag diajarkan kepada murid-murid. Selain itu guru perlu memotivasikan murid supaya lebih minat belajar dan elakkan perlakuan negatif.

5.0         KESIMPULAN
Sebagai kesimpulan, pelbagai faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa kanak-kanak. Walaupun terdapat perbezaan terutama dari segi teori, kita boleh melihat idea-idea tersebut secara keseluruhan dengan menggabungjalin semuanya dan mensintesiskan sesuatu yang baru kerana dengan melihat hanya satu teori atau perspektif sahaja tidak mencukupi.
                        Perkembangan bahasa kanak-kanak bukan sahaja dipengaruhi factor biologikal atau interaksi sosial, tetapi dikembangkan melalui proses pelazaiman yang mengalakkan pengulangan bahasa yang kaya.
                        Guru juga perlu membuat pengukuhan terhadap apa ynag diajarkan kepada murid-murid. Selain itu guru perlu memotivasikan murid supaya lebih minat belajar dan elakkan perlakuan negatif.Guru juga sepatutnya mampu menguasai kemahiran menyelesaikan masalah melalui gerak balas yang ditunjukkan oleh murid.Bersama subjek kajian

Pemerhatian

Pemerhatian

2 comments:

Nurul Husna said...

Love to read ur note.. Keep it up..! May Allah bless u..:)

Nurul Husna said...

Love to read ur note.. Keep it up..!
May Allah bless u..:)